1. Home
  2. Honda R&D Technical Review Vol.25 No.1

Technical Review e-Book: Details

Title:
Honda R&D Technical Review Vol.25 No.1
Size:
18Mbyte
Number of pages:
198
Date of issue:
Mar 01, 2013

List of papers included

Local Styling Design of Dio for Indian Market
Kazuhiko SAITO、 Takashi ARAI
Development of 2013 Model Year U.S. Accord
Masaaki KAWANO、 Hiromichi TSUSHIMA、 Yukio AKIMOTO、 Kazuhide TAKE、 Noriyuki HARADA、 Susumu NAGAOKA、 Yoshihiko EGUCHI
Development of Information Services of Honda Moto LINC
Mutsumi KATAYAMA、 Takeshi KONNO、 Kazuyuki MARUYAMA、 Tomohiro HOSHI、 Masaharu SENNO、 Yuichi KATAOKA
Development of Battery System for EV
Akihiro ANEKAWA、 Koichi YAMAMOTO
Development of Battery Traceability System for EV
Koichiro TAKEMASA、 Tsubasa UCHIDA、 Taisuke TSURUTANI、 Yuki TOMINAGA、 Keiji SATOH
Development of Charging System for FIT EV
Tomoatsu MURAKAMI、 Hakaru SADANO
Development of Electric Servo Brake System
Naoto OHKUBO、 Takashi NISHIOKA、 Kohei AKAMINE、 Kunimichi HATANO
Development of Gear Case for Large Outboard Motor
Shinichi IDE、 Tsuyoshi YOSHIGASAKI、 Nobuchika KATAGIRI、 Shingo SHIMIZU
Development of New Seat Belt E-pretensioner System
Shotaro ODATE、 Naotoshi TAKEMURA
Development of Steel and Aluminum Continuous Welding Technology Using FSW and Application to Subframes
Tetsuya MIYAHARA、 Mitsuru SAYAMA、 Takanori YAHABA、 Shousuke OHHAMA、 Tsunehisa HATA、 Tsutomu KOBAYASHI
Development of Road Input Prediction Technology for Setting of Suspension Durability Conditions
Takamasa SHIMODAIRA、 Shunsuke KATAOKA、 Masafumi MORI、 Shingo YOKOYAMA
Introduction of Solar Hydrogen Station Installed in Japan
Jun TAKEUCHI、 Koji NAKAZAWA、 Nobuyoshi YOSHIDA、 Jun ITO、 Masanori OKABE、 Ikuya YAMASHITA
Elucidation of Deterioration Mechanism and Improvement of Durability for Lean NOx Catalyst
Yuichi MATSUO、 Shinya ISHIMARU、 Masanori HASHIMOTO、 Tetsuo ENDO、 Yoshiaki MATSUZONO、 Makoto NAGATA
Development of Prediction Technology for Resonance Stress of Exhaust System by Considering Nonlinear Properties of Spherical Joints
Tomoaki YONENAGA、 Haruo IDE、 Masahiko HIGUCHI、 Yoshikazu HORII、 Hiroshi NAKAGAWA
Creation of Technology for Prediction of Self-excited Vibration under Operating Conditions for Multiple-plate Clutches
Takashi HOSHI、 Takashi MINAMINAKAMICHI、 Keiji TOJO、 Isao TABUSHI、 Kazuha MIURA、 Shuzo SONODA